Каз | Рус

Іздеу  
  

 

 

Бастауыш   / Нормативтік құқықтық актілер   / Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшiлерiнiѕ АР-НАМЫС КОДЕКСІ  
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшiлерiнiѕ АР-НАМЫС КОДЕКСІ

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшiлерiнiѕ ар-намыс кодексі туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы N 1567 Жарлыєы

Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 19, 225-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2005 жылєы 5 мамыр N 94


Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ моральдыќ-адамгершiлік бейнесiне жјне iскерлiк сапаларына талапты арттыру маќсатында ќаулы етемiн:

      1. Ќоса берiлiп отырєан Ќазаќстан Республикасы мемлекеттiк ќызметшiлерiнiѕ ар-намыс кодексі (Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ ќызмет этикасы ережелерi) бекiтiлсiн.

      2. Мыналардыѕ кїшi жойылды деп танылсын:

      1) "Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызметшiлерiнiѕ ќызмет этикасы ережелерiн бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы N 328 Жарлыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 2, 16-ќўжат);

      2) "Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы N 328 Жарлыєына толыќтырулар мен ґзгерiстер енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентінiѕ 2002 жылєы 7 мамырдаєы N 866 Жарлыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 14, 137-ќўжат).

      3. Осы Жарлыќ ќол ќойылєан кїнiнен бастап ќолданысќа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Ќазаќстан Республикасы 
Президентiнiѕ     
2005 жылєы 3 мамырдаєы 
N 1567 Жарлыєымен   
бекiтілген       

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшiлерiнiѕ
АР-НАМЫС КОДЕКСІ

(Мемлекеттiк қызметшілердіѕ қызмет этикасы ережелері)

      Мемлекеттiк ќызмет атќару ќоєам мен мемлекет тарапынан ерекше сенiм бiлдiру болып табылады жјне мемлекеттiк ќызметшiлердіѕ адамгершілiгiне жјне моральдыќ-этикалыќ бейнесiне жоєары талаптар ќояды.
      Ќоєам мемлекеттік ќызметшi ґзiнiѕ барлыќ кїш-жiгерiн, бiлiмi мен тјжiрибесiн атќаратын кјсiби ќызметiне жўмсайды, ґзiнiѕ Отаны - Ќазаќстан Республикасына адал да ќалтќысыз ќызмет етедi деп сенiм бiлдiредi.
      Ќазаќстан Республикасы мемлекеттiк ќызметшiлерiніѕ осы ар-намыс кодексi (Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ ќызмет этикасы ережелерi) (бўдан јрi - Кодекс) "Мемлекеттiк ќызмет туралы" 1999 жылєы 23 шiлдедегi Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына , "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы" 1998 жылєы 2 шiлдедегi Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына жјне жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормаларєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы мемлекеттiк ќызметшiлерi мiнез-ќўлќыныѕ негiзгi стандарттарын белгiлейдi.
      Мемлекеттiк органдардыѕ басшылары, орталыќ атќарушы органдарда - орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшылары немесе белгіленген тјртіппен орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшыларыныѕ ґкілеттіктері жїктелген лауазымды тўлєалар, ал орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшылары немесе кґрсетілген лауазымды тўлєалар болмаєан жаєдайда - орталыќ атќарушы органдардыѕ басшылары) осы Кодекстiѕ мјтінiн мемлекеттік органдардыѕ єимараттарында баршаєа кґрінетіндей жерлерге орналастыруды ќамтамасыз етеді.
      Ескерту. Төртінші абзацқа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2007.11.27. N 446 Жарлығымен.

      1. Мемлекеттiк ќызметшiлер ґз ќызметiнде:
 

    1) Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ саясатын жаќтауєа жјне оны дјйектi жїзеге асыруєа, ґзiнiѕ iс-јрекетімен мемлекеттiк биліктіѕ беделiн ныєайтуєа, мемлекет мїдделерiн ќорєауєа; Ќазаќстанныѕ беделiн тїсiретiн iс-јрекеттер жасауєа жол бермеуге;
 

      2) Конституцияны бўлжытпай саќтай жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына, Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ актiлерiне жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтiк-ќўќыќтыќ актiлерiне сїйене отырып, заѕдылыќтар ќаєидаттарын басшылыќќа алуєа;
 

      3) азаматтардыѕ ќўќыќтарын, бостандыќтары мен заѕды мїдделерiн саќтау мен ќорєауды ќамтамасыз етуге, адамныѕ жјне азаматтыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын бўзуєа бастайтын iс-јрекеттерге жол бермеуге;
 

      4) Ќазаќстан халќыныѕ бiрлiгi мен елдегi ўлтаралыќ татулыќты ныєайтуєа жјрдемдесуге;
 

      5) мемлекеттік жјне еѕбек тјртiбiн бўлжытпай саќтауєа, ґзініѕ ќызметтiк мiндеттерiн адал, јдiл де сапалы атќаруєа, ол їшiн ґзiнiѕ жўмыс уаќытын тиiмдi пайдалануєа;
 

      6) жоєары кјсiби жўмыс їшiн барлыќ кїш-жiгерiн жўмсауєа, ќойылєан мiндеттердi шешудiѕ оѕтайлы жјне їнемдi јдiстерiн ќолдануєа, сенiп тапсырылєан мемлекеттiк мїлiктерге ўќыппен ќарап, оны ўтымды јрi тиiмдi пайдалануєа;
 

      7) сыбайлас жемќорлыќ кґрiнiстерiне ќарсы тўруєа;
 

      8) мемлекеттiк ќызмет мїдделерiне залал келтiретiн iс-јрекеттi болдырмауєа; мемлекеттiк ќызметшiнiѕ жеке мїдделерiн ќозєайтын мјселелер жґнiнде шешiмдер ќабылдауєа ќатысы бар адамдардыѕ ќызметiне араласпауєа;
 

      9) кјсіпкерлiк ќызметке араласуєа жјне жекелеген шаруашылыќ субъектiлерiнiѕ мїдделерiн сїйемелдеуге жол бермеуге;
 

      10) ќызметтiк аќпаратты пайдакїнемдік жјне ґзге де жеке маќсаттарєа пайдалануєа жол бермеуге;
 

      11) ќызметi жоєары немесе тґмен тўрєан не ґзiмен ќызмет немесе жўмыс бойынша ґзге де тјуелдiлiктегi адамдармен аќшалай немесе ґзге де мїлiктiк сипаттаєы ќўмар ойындарєа ќатыспауєа;
 

      12) мемлекеттiк функцияларды орындаумен байланысты жеке жјне заѕды тўлєалардан сыйлыќтар ќабылдау немесе ќызметiн пайдалану фактiлерiне жол бермеуге;
 

      13) заѕмен белгіленген жаєдайлардан басќа, ќазаќстандыќ немесе шетелдiк жеке жјне заѕды тўлєалар есебінен мемлекетішілiк жјне шетелдiк туристiк, емдеу-сауыќтыру жјне ґзге де сапарларєа шаќырулардан бас тартуєа;
 

      14) ґзініѕ iске кґзќарасымен жјне жеке мiнез-ќўлќымен ўжымда орныќты жјне жаєымды моральдыќ-психологиялыќ жаєдай туєызуєа ыќпал етуге;
 

      15) мемлекеттік органдардыѕ тиімді жўмыс жасауына жјне мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ ќызметтiк мiндеттерiн тиiсiнше орындауына бґгет болатын iс-јрекеттерге ќарсы тўруєа;
 

      16) кадрларды жерлестiк жјне жеке ґзiне берiлгендiк белгiлерi бойынша iрiктеу мен орналастыру жаєдайларына жол бермеуге;
 

      17) басќа мемлекеттiк ќызметшiлер тарапынан ќызмет этикасы нормаларын бўзу фактілеріне жол бермеуге жјне жолын кесуi;
 

      18) ґзініѕ ќызметтік мiндеттерін атќару кезеѕiнде киiм киюдіѕ iскерлiк стилiн ўстануєа тиiс.

      2. Азаматтармен жјне заѕды тўлєалармен ќарым-ќатынастарда мемлекеттiк ќызметшiлер:
 

      1) азаматтардыѕ мемлекет институттарына сенiмiн ныєайтуєа ыќпал етуге;
 

      2) ќарапайымдылыќ танытуєа, ґзiнiѕ лауазымдыќ жаєдайын, соныѕ iшiнде кґлiк, сервис жјне ґзге де ќызметтердi алу кезiнде, баса кґрсетпеуге жјне пайдаланбауєа;
 

      3) ґзiнiѕ iс-јрекеттерiмен жјне шешiмдерiмен ќоєам тарапынан негiздi сынєа ўшырамауєа, сынаєаны їшін ќудалауєа жол бермеуге, оєан тґзiмдiлiкпен ќарауєа, оѕ сын-ескертпелерді кемшiлiктердi жою мен ґзiніѕ кјсіби ќызметiн жаќсарту їшiн пайдалануєа;
 

      4) ґтiнiштердi ќарау кезiнде тґрешiлдiк пен сґзбўйдаєа салу кґрiнiстерiне жол бермеуге, олар бойынша белгiленген мерзiмде ќажеттi шаралар ќолдануєа;
 

      5) шыєу тегiне, јлеуметтiк, лауазымдыќ жјне мїлiктiк жаєдайларына, жынысына, нјсiлiне, ўлтына, тiлiне, дiнге ќарым-ќатынасына, сенiмiне, тўрєылыќты жерiне немесе кез келген ґзге де жаєдайларєа ќарамастан адамныѕ жјне азаматтыѕ ар-намысы мен ќадiр-ќасиетiн ќўрметтеуге;
 

      6) жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормаларды саќтауєа, мемлекеттiк тiлге жјне басќа тiлдерге, Ќазаќстан халќыныѕ салттары мен дјстїрлерiне ќўрметпен ќарауєа; Z970151
 

      7) сыпайы жјне јдептi болуєа тиiс.

      3. Ґзiне баєынысты ќызметкерлерi болатын мемлекеттiк ќызметшiлер:
 

      1) баєынысты ќызметкерлердiѕ мiндеттерi мен ќызметтiк ґкілеттiктерiнiѕ кґлемiн олардыѕ атќаратын лауазымдарына сјйкес дјл айќындауєа, баєынысты ќызметкерлерге аныќ орындай алмайтын ґкiмдер бермеуге жјне олардан ќызметтiк мiндеттерiнiѕ шеѕберiнен тыс тапсырмалар орындауды талап етпеуге;
 

      2) баєынысты ќызметкерлерiне ќатысты негiзсiз айыптауларєа, дґрекілік фактiлерiне, адамдыќ ќадiр-ќасиетiн кемсiтуге, жґнсiздiкке жол бермеуге;
 

      3) баєынысты ќызметкерлердi ќўќыќќа ќайшы терiс ќылыќтар немесе жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормалармен їйлеспейтiн iс-јрекеттер жасауєа мјжбїр етпеуге тиiс.

      4. Мемлекеттiк орган ќызметiніѕ мјселелерi бойынша кґпшiлiк алдында оныѕ басшысы немесе мемлекеттік органныѕ бўєан ујкілеттік берiлген лауазымды тўлєалары сґйлейдi.
      Мемлекеттiк ќызметшiлер мемлекеттiк ќызметтiѕ беделiне нўќсан келтiрмей, пiкiрталасты јдептi тїрде жїргiзуi тиiс.

      5. Мемлекеттiк ќызметшiлер мемлекеттiк саясат жјне ќызметтiк iсініѕ мјселелерi жґніндегі ґз пiкiрiн, егер ол:
 

      1) мемлекет саясатыныѕ негiзгi баєыттарына сјйкес келмесе;
 

      2) жариялауєа рўќсат етiлмеген ќызметтiк аќпараттарды ашатын болса;
 

      3) мемлекеттiк лауазымды тўлєаларыныѕ атына јдепке сай емес сґздер айтудан тўрса, кґпшiлiк алдында бiлдiруге тиiс емес.

      6. Мемлекеттiк ќызметшініѕ атына коммерциялыќ ўйымдарды басќаруы жјне/немесе кјсіпкерлiк ќызметпен айналысуы, бiреудiѕ мїдделерiн сїйемелдеуi жґнiнде негiзсiз кґпшілiк алдында айыптау болєан жаєдайда, ол тиiстi тїрде мўндай айыптауларды терiске шыєаратын аќпаратты жариялауєа тиiс.

      7. Мемлекеттiк ќызметшiнi сыбайлас жемќорлыќ жасаєан деп кґпшілiк алдында айыптаєан жаєдайда, ол бўл айыптауларды терiске шыєару, соныѕ iшiнде сот арќылы терiске шыєару шараларын ќабылдауы керек.

      8. Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ осы Кодекстi саќтауы олардыѕ ќызметтiк борышы болып табылады.

      9. Осы Кодексте кґзделген талаптарды бўзєаны їшiн мемлекеттiк ќызметшiлер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгiленген тјртіппен жауапкершiлiкке тартылуы мїмкін.

       10. Мемлекеттiк органныѕ ўжымы мемлекеттік ќызметшіні ќызметке таєайындау жјне ќызметтен босату ќўќыєы бар лауазымды тўлєаныѕ шешiмi бойынша мемлекеттiк ќызметшiнiѕ осы Кoдекстi саќтамау фактiсiн ќарап, ќараудыѕ нјтижесi бойынша ќоєамдыќ мiн таєа алады.
      Ескерту. 10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2007.11.27. N 446 Жарлығымен.


 

  

Байланыс ақпараты:
010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің  сол жағалауы, N35 көше, N8  үй (Министрліктер үйі)